This is a preview of your story
logo
logo

Powered by

Storydoc
analytics_default
analytics_default

Ensiapukoulutusten palvelukuvaukset


Uskalla Auttaa Oy:n ensiapukoulutusten koulutusmuodot ja asiasisällöt koskevat seuraavia työturvallisuuslain edellyttämiä ja työsuojeluhallinnon ohjeistuksen mukaisia ensiapukoulutuksia:

 • Ensiavun peruskurssi 16h
 • Ensiavun jatkokurssi 16h
 • Ensiavun kertauskurssit
 • Hätäensiapukurssit
 • Lasten ensiapu ja hätätilanteet
 • Simulaatiokoulutus
expand_more

Palvelukuvauksen sisältö

Koulutusmuodot

Kuvaus eri koulutusmuotojen toteutustavoista.

Koulutusten asiasisällöt

Kuvaus eri koulutusten opetuksellisesta sisällöstä.

Koulutusmuodot

Yhdistelmäkoulutus

Yhdistelmäkoulutuksessa hyödynnetään yliopistomaailmastakin tuttua ja tehokkaaksi havaittua ns. käänteistä oppimista, jossa käytännön harjoittelu toteutetaan itsenäisen teoriaopiskelun ja aiheeseen tutustumisen jälkeen. Teoriaosuus suoritetaan verkkokurssina, jonka jälkeen suoritetaan käytännönharjoittelu simulaatiokoulutuksena opitun teorian pohjalta.

Toteutus

Yhdistelmäkoulutuksessa verkkokurssina suoritettavaa teoriaosuutta pääsee suorittamaan heti tilauksen jälkeen. Verkkokurssien suorittamiseen liittyvä ohjeistus toimitetaan tilauksen yhteydessä ja verkkokurssi suoritetaan www.uskallaauttaa.fi/omat-kurssini sivustolla osallistujan saamilla henkilökohtaisilla kirjautumistunnuksilla. Yksittäisellä osallistujalla on aikaa suorittaa teoriaosuus lähikoulutuspäivän alkuun asti. Verkkokurssi antaa osallistujalle mahdollisuuden suorittaa kurssia haluamanaan ajankohtana useissa osissa.

Käytännönharjoittelu toteutetaan simulaatiokoulutuksena ja kouluttajamme tulee ennalta sovittuun koulutuspaikkaan (yleensä asiakkaan omat tilat) koulutusvälineistön kanssa sovittuna ajankohtana. Käytännönharjoittelussa käydään läpi vähintään elvytys ja defibrillointi (sydäniskurin käyttö), mutta sisältöä voidaan lisätä tarpeiden mukaan erikseen sovitusti.

Muuta

Yhdistelmäkoulutus voidaan toteuttaa erilaisilla painotuksilla, jossa itsenäisen opiskelun ja lähikoulutuksena tapahtuvan käytännönharjoittelun välinen suhde voivat vaihdella. Vähintään opiskelusta 50% tapahtuu kuitenkin aina itsenäisesti verkkokurssin avulla.

Esimerkki:

Ensiavun peruskurssi on 16 oppitunnin koulutus ja voidaan toteuttaa seuraavilla tavoilla:

 1. Verkkokurssilla opiskellaan 8 oppituntia ja lähikoulutuksena 8 oppituntia
 2. Verkkokurssilla opiskellaan 12-16 oppituntia ja lähikoulutuksena 1-4 oppituntia*

* Ensiavun peruskurssi verkossa suoritetaan kokonaisuudessaan, mutta osallistuessaan lähikoulutukseen osallistuja voi jättää halutessaan verkkokurssilla tehtävät itsenäiset käytännönharjoitteet tekemättä. Ensiavun peruskurssin pätevyys tulee voimaan heti verkkokurssiosuuden jälkeen ja tällöin lähikoulutukseen estyneet opiskelijat saavat myös tarvittavan pätevyyden voimaan, mikä ei ole mahdollista 8 tunnin verkkokurssilla.

Verkkokurssi

Verkkokurssilla opiskelu tapahtuu itsenäisesti omaan tahtiin. Asiasisältöjä käsitellään laajemmin kuin lähikoulutuksissa, käytännönharjoitteet toteutetaan ohjeistuksen mukaan itsenäisesti ja oppiminen varmistetaan erilaisilla välikysymyksillä, sekä loppukokeella.

Toteutus

Verkkokurssi suoritetaan kurssialustallamme osoitteessa www.uskallaauttaa.fi/omat-kurssini. Verkkokurssin pääsee aloittamaan välittömästi tilauksen jälkeen henkilökohtaisilla kirjautumistunnuksilla. Eteneminen verkkokurssilla on loogista ja yksinkertaista. Verkkokurssi etenee oppitunneittain, jotka koostuvat videoista, teksteistä, välikysymyksistä ja erilaisista harjoitteista kurssitason mukaan. Verkkokurssi päättyy loppukokeeseen.

Henkilökohtaiset kirjautumistunnusten luonti:

 1. Verkkokaupan kautta ostetussa yksittäisessä kurssissa kirjautumistunnukset luodaan automaattisesti tilauksen yhteydessä.
 2. Verkkokaupan kautta usean kurssin oston (osto ryhmälle) yhteydessä tilaajalle luodaan automaattisesti tunnukset, joilla on käyttöoikeus ryhmähallintaan. Ryhmähallinnasta jaetaan verkkokurssin suoritusoikeuksia eteenpäin lisäämällä ryhmään uusi käyttäjä. Kun tilaaja lisää ryhmään uuden käyttäjän, niin uudelle käyttäjälle luodaan automaattisesti kirjautumistunnukset ja hän saa sähköpostilla ohjeet ensimmäiseen kirjautumiseen.
 3. Erikseen pyydettäessä Uskalla Auttaa Oy voi luoda usean kurssin oston yhteydessä ohjeistuksen, joka jaetaan tarvittaville henkilöille. Ohjeistuksen avulla jokainen käyttäjä luo tunnukset itsenäisesti ja pääsee tämän jälkeen suorittamaan verkkokurssia.

Muuta

Verkkokurssin suoritusoikeus on voimassa kaksi (2) vuotta tilaushetkestä. Verkkokurssi tulee suorittaa kokonaisuudessaan 180 vuorokauden sisällä aloituksesta.

Kahden vuoden kuluttua kaikki kurssin suorittamiseen liittyvät käyttäjätiedot poistetaan automaattisesti kurssialustalta (ml. ensiaputodistustodistus), jotta kurssin uudelleen suorittaminen on mahdollista. Tämä koskee myös ryhmähallintaa, josta poistuu kaikki käyttäjätiedot kurssien suorittamiseen liittyen.

Kaikkien käyttäjien ensiapukurssien valmistumisista viedään erilliseen tietokantaan alla olevat tiedot, jotta verkkokurssiin liittyvien käyttäjätietojen poistuttua voidaan tarvittaessa varmentaa ensiapupätevyyksien voimassaolo:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköposti
 • Suoritettu verkkokurssi
 • Valmistumisen ajankohta


Lähikoulutus

Lähikoulutuksessa opetus tapahtuu perinteisesti teorialuennoista ja käytännönharjoittelusta koostuvasta kokonaisuudesta, joka toteutetaan kouluttajan johdolla. Suosittelemme lähikoulutusta erityisesti sellaisille henkilöille, jotka tarvisevat tarkasti määritellyn aikataulun opiskeluun kouluttajan johdolla tai itsenäinen opiskelu ei syystä tai toisesta ole mahdollista.

Toteutus

Lähikoulutuksessa henkilöstö kootaan yhteen ja kouluttajammme tulee sovittuun koulutuspaikkaan (yleensä asiakkaan omat tilat) koulutusvälineistön kanssa. Lähikoulutus koostuu teorian opiskelusta ja käytännönharjoittelusta.

Käytämme nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja harjoittelu sujuu mallikkaasti laadukkailla harjoitusvälineillä.

Muuta

Asiasisältöjen painotus vaihtelee tilaajan tarpeiden mukaan ja otamme huomioon aina kyseisen toimialan erityistarpeet koulutuksissamme.Webinaarikoulutus

Webinaarikoulutus soveltuu tilanteisiin, joissa osallistujat tulevat maantieteellisesti eri alueilta ja pystyvät osallistumaan koulutukseen tiettynä ajankohtana.

Toteutus

Koulutus toteutetaan Teamsin, Meetsin tai Zoomin kautta. Osallistujat liittyvät kurssille linkin kautta sovittuna ajankohtana. Kouluttaja käy kurssilla teoriapainotteisesti erilaisia tilanteita läpi. Kurssilla tehdään myös käytännön harjoitteita sekä erilaisia tehtäviä kouluttajan ohjeistuksen mukaan.

Muuta

Asiasisältöjen painotus vaihtelee tilaajan tarpeiden mukaan ja otamme huomioon aina kyseisen toimialan erityistarpeet koulutuksissamme.
Simulaatiokoulutus

Simulaatiokoulutus sopii erityisen hyvin kriittisten tilanteiden hoidon sekä nopeaa päätöksentekoa vaativien tilanteiden harjoitteluun. Simulaatioharjoitus tukee lisäksi oppijan ei teknisten taitojen sekä tiimityötaitojen kehittymistä.

Toteutus

Simulaatioharjoitukset toteutetaan mahdollisimman pitkälle todellisuutta jäljittelevillä tilanteilla ja harjoitteilla. Kouluttajamme tulee ennalta sovittuun koulutuspaikkaan (yleensä asiakkaan omat tilat) koulutusvälineistön kanssa sovittuna ajankohtana. Simulaatioharjoituksessa käydään läpi vähintään elvytys ja defibrillointi (sydäniskurin käyttö), mutta sisältöä voidaan lisätä tarpeiden mukaan erikseen sovitusti.

Muuta

Asiasisältöjen painotus vaihtelee tilaajan tarpeiden mukaan ja otamme huomioon aina kyseisen toimialan erityistarpeet koulutuksissamme.Koulutusten asiasisällöt

Koulutusmuodosta riippuen asiasisältöjen painotus voi vaihdella, mutta koulutuksen kesto on sama.
Verkkokursseilla asiasisältöjä käsitellään laajemmin kuin lähikoulutuksissa.
Kaikki koulutukset noudattavat työturvallisuuslain, työsuojeluhallinnon sekä STM:n ensiapukoulutukselle asettamia vaatimuksia.

Ensiavun peruskurssi 16h

 • Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet
 • Toiminta auttamistilanteessa
  • Auttamisen haasteet
  • Turvallisuustekijät auttamisessa
  • Auttamisen ketju
  • Monipotilastilanteen erityispiirteet
  • Psyykkinen tuki auttamisen jälkeen
 • Hätätilanteessa toimiminen
  • Hätätilanteen tunnistaminen
  • Tajuttoman henkilön ensiapu
  • Painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
  • Tukehtumisen ensiapu / vierasesine hengitysteissä
 • Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
  • Hengenahdistus
  • Rintakipu
  • Kouristuskohtaus
  • Aivoverenkierron häiriöt
  • Diabetes
  • Allergiat ja anafylaksia
 • Auttaminen vammoissa, tapaturmissa ja onnettomuuksissa
  • Haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Sokki
  • Pehmytkudosvammat
  • Venähdykset ja nyrjähdykset
  • Murtumat
  • Rankavammat
  • Päänvammat ja aivotärähdys
  • Sähkötapaturmat
  • Palovammat
  • Kemikaalivammat
  • Silmävammat
  • Paleltumavammat
  • Myrkytykset
  • Liikenneonnettomuudet
  • Tapaturmien ehkäisy
 • Terveyden edistäminen
 • Henkinen ensiapu

Ensiavun jatkokurssi 16h

 • Hätäensiavun kertaus
  • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
  • Hätätilanteen tunnistaminen
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Elottomuus
   • aikuisen elvytys
   • lapsen ja vauvan elvytys
   • vaikeasti loukkaantuneen elvytys
   • hukkuneen elvytys
   • raskaana olevan elvytys
   • defibrillaattorin käyttö osana elvytystä
  • Massiivinen verenvuoto ja haavat
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Vierasesine hengitysteissä
 • Vammat, onnettomuudet ja tapaturmat
  • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Pään ja kasvojen vammat
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka-ja raajavammat
  • Vammojen ensiapu
  • Murtumat ja loukkaantuneen tukeminen
  • Rasitus-ja lihasvammat
  • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
  • Monipotilastilanne ja suuronnettomuustilanne
  • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen, hypotermian vaikutukset
  • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
  • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
  • Loukkaantuneen siirrot ja kuljetukset
 • Lasten ensiavun erityispiirteet
  • Vauvan ja lapsen anatomia
  • Lapsipotilaan auttamisen haasteet
  • Tajuton lapsi
  • Pyörtyminen ja affekti-kohtaus
  • Lasten tukielimien ja pehmytkudoksen vammat
  • Lasten päänvammat ja aivotärähdys
  • Lapsen kivunhoito
  • Lapsen ja vauvan infektiot
  • Lapsen vatsakipu
  • Lasten allergioista
 • Terveysneuvonta
  • Uni
  • Ravinto
  • Liikunta
  • Ylipaino
  • Verenpainetauti
  • Hyperkolesterolemia
  • Työpaikan tyyppitapaturmat
  • Stressin vaikutukset

Hätäensiapukurssi (4h) / ensiavun kertauskurssi (4h)

 • Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet
 • Toiminta auttamistilanteessa
  • Auttamisen haasteet
  • Turvallisuustekijät auttamisessa
 • Hätätilanteessa toimiminen
  • Hätätilanteen tunnistaminen
  • Tajuttoman henkilön ensiapu
  • Painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
  • Tukehtumisen ensiapu / vierasesine hengitysteissä
 • Auttaminen vammoissa, tapaturmissa ja onnettomuuksissa
  • Haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Sokki
  • Sähkötapaturmat / Kouristuskohtaus / Palovammat

Hätäensiapukurssi (8h) / ensiavun kertauskurssi (8h)

 • Ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet
 • Toiminta auttamistilanteessa
  • Auttamisen haasteet
  • Turvallisuustekijät auttamisessa
 • Hätätilanteessa toimiminen
  • Hätätilanteen tunnistaminen
  • 'Tajuttoman henkilön ensiapu
  • Painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
  • Tukehtumisen ensiapu / vierasesine hengitysteissä
 • Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
  • Hengenahdistus
  • Rintakipu
  • Kouristuskohtaus
  • Aivoverenkierron häiriöt
  • Diabetes
  • Allergiat ja anafylaksia
 • Auttaminen vammoissa, tapaturmissa ja onnettomuuksissa
 • Haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Sokki
 • Pehmytkudosvammat
 • Sähkötapaturmat
 • Palovammat

Lasten ensiapu ja hätätilanteet (4h)

 • Vauvan ja lapsen anatomia perusteet
 • Auttaminen ensiapua vaativissa tilanteissa
  • Auttamisen haasteet
  • Lapsen hätätilanteen tunnistaminen
 • Hätätilanteessa toimiminen
  • Tajuton lapsi
  • Eloton lapsi
  • Lapsen tukehtuminen / Vierasesine hengitysteissä
 • Auttaminen vammoissa, tapaturmissa ja onnettomuuksissa
  • Lasten päävammat
  • Lasten tukielimien ja pehmytkudosten vammat
  • Rankavammat lapsella
  • Lasten haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Palovammat
  • Lapsen kivunhoito
  • Lasten myrkytykset
  • Eläinten pistot ja puremat
 • Sairaudet ja sairauskohtaukset
  • Pyörtyminen ja affektikohtaus
  • Vauvan ja lapsen infektiot
  • Lasten kouristuskohtaukset
  • Lasten vatsakivut
  • Allergiat
 • Lapsiperheen ensiaputarvikkeet

Simulaatiokoulutus hätätilanne (1-2h)

Simulaatioharjoitus voidaan suorittaa erikseen tai liittää minkä tahansa verkkokurssin jälkeen suoritettavaksi osioksi.


 • Hätätilanteen tunnistaminen
 • Hätätilanteessa toimiminen
  • Tajuton autettava
  • Eloton autettava
  • Defibrillaattorin käyttö elvystilanteessa
 • Halutun sisällön simulaatioharjoitus esim. massiivinen verenvuoto tai anafylaksian hoito